Lato Piwowara - regularmin promocji

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „LATO PIWOWARA”

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Lato Piwowara” (nazywanej dalej „Promocją”), jest Viking Malt Specialties Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Al. Wojska Polskiego nr 70, 58-150 Strzegom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000041750, NIP 8842278906, REGON 891044697, o kapitale zakładowym w wysokości 3.159.500,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Promocja trwa w dniach od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. włącznie (dalej „Czas Promocji”).

3. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie browary rzemieślnicze, które w Czasie Promocji zakupią u Organizatora słody w minimalnej ilości jednej palety (zwane dalej „Uczestnikami”).

4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. 5. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§2 ZASADY PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie Uczestnik, który:

a) spełnił warunki określone w §1,

b) zaakceptował Regulamin zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu. 2. W ramach Promocji Uczestnik Promocji może zakupić koszulki z logo Viking Malt w cenie 1 grosz netto.

3. Jednorazowo Uczestnik Promocji może zakupić dowolną ilość koszulek w promocyjnej cenie, ilość ta nie może być jednak wyższa niż ilość zakupionych palet.

4. Rozmiary zamówionych koszulek w cenie promocyjnej określa Uczestnik Promocji przy składaniu zamówienia.

5. Zamówione koszulki zostaną dołączone do realizowanego zamówienia.

§3 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy składać:

a) w formie pisemnej przesyłką pocztową na adres:, Al. Wojska Polskiego nr 70, 58-150 Strzegom z dopiskiem „Lato Piwowara”;

b) e-mailem na adres: marta.pajak@vikingmalt.com z tematem „Lato Piwowara” lub

c) ustnie: telefonicznie pod numerem +48 691 980 971 (koszt połączenia według taryfy operatora).

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Uczestnika dotyczące usług świadczonych przez Organizatora oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Uczestnika.

3. Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Uczestnika. Odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie powyższych 30 dni Organizator wyjaśni Uczestnikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Uczestnika.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w zakresie wydłużenia Czasu Promocji, rozszerzenia kręgu Uczestników, obniżenia wymagań dotyczących uczestnictwa w Promocji. Za ważne powody uznaje się:

a) wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;

b) zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez Organizatora.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator nie przewiduje tworzenia bazy danych osobowych Uczestników Promocji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji decyzje podejmuje Organizator Promocji oraz mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

5. Regulamin dostępny jest w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora.

Data dodania: 2017-07-31 04:32:31