Regulamin

Regulamin sklepu internetowego vikingmalt.pl

§ 1 Informacje podstawowe

1. Sklep Internetowy www.vikingmalt.pl (dalej: Sklep lub Sklep Internetowy) dostępny pod adresem www.vikingmalt.pl umożliwia dokonywanie zakupów słodów (dalej: towar) produkowanych przez Viking Malt Sp. z o.o., dostępnych w aktualnej ofercie Sklepu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Właścicielem Sklepu jest Viking Malt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 202458, NIP 7761604005, REGON 611415171, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000.000 zł, zwana dalej Sprzedającym.

3. Przez złożenie zamówienia na określony towar Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowią integralną część zawieranej umowy sprzedaży.

4. Informacje o towarach, zamieszczone na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Działalność Sklepu ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie realizuje wysyłki towarów za granicę.

6. Grupa Viking Malt, do której należy zakład w Strzegomiu, konsekwentnie kieruje się w swoich działaniach zasadami CSR i realizuje je w większości obszarów ujętych w normie ISO 22000. Z zasadami tymi można zapoznać się na stornie www Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl.

§ 2 Składanie zamówień

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest:

1) urządzenie końcowe z przeglądarką internetową Internet Explorer, Mozilla Firefox , Google Chrome lub inne kompatybilne przeglądarki

2) aktywne konto poczty elektronicznej.

3. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za skutki zakłóceń lub niemożności korzystania ze Sklepu Internetowego, wynikłe z siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich lub niekompatybilności urządzenia Klienta z infrastrukturą Sklepu Internetowego.

4. Złożenie zamówienia następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu i jego zatwierdzenie.

5. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia danych do logowania na konto Klienta przed dostępem osób trzecich i ponosi odpowiedzialność za skutki posługiwania się przez osoby trzecie danymi do logowania Klienta.

6. Zamówienia mogą być składane całodobowo, we wszystkie dni roku. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, w niedziele i święta, będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

7. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na warunkach, podanych w opisie towaru oraz na warunkach niniejszego Regulaminu.

8. Każde zamówienie jest potwierdzane przez Sprzedającego e-mailem lub telefonicznie (na adres lub numer telefonu, podany w zamówieniu) w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty jego złożenia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i dokonywane jest pocztą elektroniczną. Zamówienie, niepotwierdzone przez Sprzedającego, uważa się za odrzucone.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

10. Ceny wszystkich towarów, prezentowanych w Sklepie, są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

11. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient. Koszty dostawy są wskazane po przejściu do formularza zamówienia i dodawane są do ceny towaru na końcu zamówienia.

§ 3 Płatności

1. Płatności za zamawiany towar mogą być dokonywane:

• gotówką, przy odbiorze przesyłki,

• przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w banku: Danske Bank A/S SA O. w Polsce, numer: 11 2360 0005 0000 0045 5030 8259,

• kartą płatniczą oraz płatności elektroniczne PayU korzystając z aplikacji udostępnionej na stronie Sklepu.

2. Klient wybiera opcję płatności na formularzu zamówienia.

3. W przypadku wybrania opcji wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, wpływ środków pieniężnych w prawidłowej wysokości jest warunkiem uruchomienia procedury dostawy.

4. Klient oświadcza, że wszystkie dane przekazane Sprzedającemu w celu zakupienia towaru są zgodne z prawdą, że jest uprawniony do używania karty płatniczej, konta lub innej formy płatności, z której korzysta, oraz posiada wystarczające środki lub odpowiednie możliwości kredytowe na pokrycie kosztów zakupu towaru. Sprzedający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia szczegółów dotyczących realizacji płatności przed dostarczeniem towaru.

§ 4 Dostarczanie towaru

1. Zamówione towary są wysyłane pod adres, wskazany w zamówieniu.

2. Sposób dostarczenia towaru określa Klient w trakcie składania zamówienia, zgodnie z aktualnie dostępnymi opcjami dostawy.

3. Dostarczenie towaru następuje na koszt Klienta. Aktualne stawki opłat określone są po wybraniu opcji dostawy.

4. Wysyłki towaru dokonywane są od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został dostarczony niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub od daty wpływu środków pieniężnych na rachunek Sprzedającego (w przypadku wybrania opcji wpłaty na rachunek bankowy). Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki powstałe z winy podmiotu, doręczającego przesyłkę albo wskutek innych okoliczności, niezależnych od Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o możliwym opóźnieniu dostarczenia przesyłki.

6. Do zakupu dołączana jest faktura VAT i w formularzu należy podać dane: imię i nazwisko (nazwę), adres oraz NIP, jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę.

7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków przesyłki w transporcie.

8. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 5 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, w myśl odpowiednich regulacji kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenia reklamacyjne, dotyczące otrzymanego towaru, przyjmowane są przez Sprzedającego, pod numerem telefonu +74 858 29 69, faxu 74 858 29 61, adresem poczty elektronicznej nikandra.surowka@vikingmalt.com, lub pocztą na adres Viking Malt Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom. Wraz ze złożeniem reklamacji należy przesłać reklamowany towar na koszt Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki z reklamowanym towarem.

3. Sprzedający ustosunkuje się do złożon2ej reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej złożenia i powiadomi Klienta o dalszym toku postępowania, w szczególności w przypadku odmowy uznania reklamacji.

4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci koszty nabycia reklamowanego towaru (koszt towaru oraz koszt najtańszej dostawy oferowanej w sklepie internetowym), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. W odniesieniu do Klienta, nie będącego Konsumentem, całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi ograniczona jest do faktycznie zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11 poniżej) w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Konsument powinien w wyznaczonym w ust.1 terminie złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży kierujące je na adres: Viking Malt Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom albo przesłać na adres e-mail: nikandra.surówka@vikingmalt.com

3. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wysyłając e-mail na adres: nikandra.surówka@vikingmalt.com, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru Konsument może także złożyć na formularzu, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 na wskazany powyżej adres, e-mail.

6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Konsument zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczania o którym mowa w pkt ust. 2-5 – zwrócić Sprzedającemu towary na wskazany poniżej adres: Viking Malt Sp. z o.o., Aleja Wojska Polskiego 70, 58-150 Strzegom

7. Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru na wskazany powyżej w ust. 6 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży towarów, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed upływem tego terminu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia wysłanej przez Konsumenta przesyłki ze zwracanym towarem.

8. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów do Konsumenta.

9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu tych towarów (koszt przesyłki związanej ze zwrotem towarów). Sprzedający nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty, związane z takimi przesyłkami.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku dokonania zwrotu towaru, który z uwagi na całkowite lub częściowe zużycie zawartości opakowania, utracił wartość handlową, Sprzedającemu przysługuje prawo potrącenia z wierzytelności Konsumenta o zwrot płatności związanej z zakupem towaru, wzajemnej własnej wierzytelności Sprzedającego o naprawienie szkody, polegającej na pozbawieniu (w całości bądź w części) wartości handlowej towaru.

13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§ 7 Polityka prywatności

1. Przy złożeniu zamówienia/założeniu konta, dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedający. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. nr 133 poz. 1182 ze zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Klient w momencie rejestracji lub wypełniania formularza zamówienia w celu dokonania zakupów wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i polityce ochrony prywatności. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies/”ciasteczka”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

4. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu nadużyciom bez wcześniejszego informowania o jego zmianach. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zmiany Regulaminu nie mają skutku w odniesieniu do zamówień, złożonych przed ich wejściem w życie.

5. W sprawach, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu Klient powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi*

- Data zawarcia umowy*/odbioru*

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data